پاکسازی هوئوپونوپونو

 • این انجمن خالی است.

          
 • بمعنای پاکسازی دیتا و برنامه ریزی ذهن از طریق تکرار 4 ذکر زیر است:
  • دوستت دارم
  • متاسفم
  • لطفا مرا ببخش
  • متشکرم
 • مخاطب کودک درون، برنامه ذهن ،خود، خدا یا هر چیز دیگر است
 • در واقع با گفتن متاسفم مسئولیت 100% همه چیز را بعهده می گیریم
 • "دوستت دارم" مهم ترین ذکر است و به تنهایی می تواند گفته شود  و بهترین فرکانس،فرکانس عشق است
 • متشکرم فرکانس شکرگزاری را میفرستد
 • لطفا مرا ببخش فرکانس بخشایش و رهاسازی گذشته را می فرستد
 • متاسفم ، فرکانس مسئولیت پذیری 100% را می فرستد .چون هنوز پاکسازی می کنم پس چیزی در ذهنم بوده که مسئولیتش را نپذیرفته ام
 • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
 • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.