قانون علت و معلول

  • این انجمن خالی است.

           یعنی هر پدیده ،اتفاق یا مشکلی به دلیلی منطقی اتفاق می افتد  فارغ از اینکه ما علتش را بدانیم یا ندانیم و چیزی خودبخود اتفاق نمی افتد
  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.