باور

    • انجمن
    • موضوع‌ها
    • در هر موضوعی می توانیم انتخاب کنیم که به فراوانی آن چیز یا نکات مثبت و زیبایبش توجه کنیم و حس خوب را در آن جستجو کنیم یا اینکه به نبود یا کمبود و کاستی توجه کنیم و دنبال انتقاد باشیم این دست خودمان است و باور فراوانی ما با این انتخاب ساخته می شود

          

باور ،گزاره ایست  که در مقطعی از زندگی آنرا پذیرفته ایم چه بدلایل منطقی و چه احساسی و در اثر کاربرد و تکرار آن ، در ضمیر ناخودآگاه جای گرفته و اتوماتیک شده است.

برای اینکه به هدف یا خواسته یا رویایی برسیم اول باید داشتنش را در ذهن خود باور کنیم.مثلا اول قولش رو از خدا بگیریم تا ایمان ساخته بشود و ایمان داشته باشیم خدا برای ما آنرا مقدر کرده بعد با این ایمان دیگر کاری به چگونگی اش نداریم  وبا هربار فکر  به آن  خوشحال میشویم وخدا را شکر میکنیم که آنرا برایمان مقدر کرده و داده است.

نمایش موضوع 1 (از 4 کل)
نمایش موضوع 1 (از 4 کل)
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.