دوست داشتن ذات درونی خود


          
      • آیا چیزهای آفل بیرونی را دوست داشته باشیم با ذات اصلی و درونی و خدایی خود را؟
      • چه چیز ارزش دوست داشتن را دارد؟
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.