دلبستگیهای بیرون : تنها عامل درد و رنج؟


          
  • آیا با نداشتن خواسته  درد و رنج را تمام کنیم یا  با نچسبیدن به خواسته؟
  • چسبیدن به چیزها پیغام مخفی عدم لیاقت و کافی بودن را میرساند
  •  چسبیدن زیاد به چیزها= تسریع از دست دادن آنها به خاطرفرستادن فرکانس محدودیت به جای فراوانی
نمایش موضوع 1 (از 2 کل)
نمایش موضوع 1 (از 2 کل)
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.