توانایی ها و موهبت های ذاتی

  • این انجمن خالی است.

          

انسان ذاتا و از بدو تولد موهبتها و قدرتهایی دارند

برخی از معروفترین آنها  عبارتند از:

دیدگاه ونگرش:دیدگاه وباور خود را نسبت به کسی عوض میکنید رفتار آن شخص با شما هم عوض می شود.با دیدن مزایا و نعمتهای پتانسیل در هر اتفاق،اتفاق به اتفاق خوب تبدیل میشود

علت یابی و دلیل :  تفاوت افکار خارج از کنترل و فعالیت فکری  با تفکر خردمندانه، درعلت یابی یا یافتن ریشه های علتی است.وقتی دلیل چیزی را بدانیم میتوانیم آنرا بهتر باور کنیم.

اراده و خواستن:مثلا توانایی برگزیدن اینکه به چه چیز توجه کنیم.ایمان نیرویی است که هر کس برای حرکت از جا بلند میکند

توکل:سپردن کارها به خداو بعد معنوی

حافظه:در تمام سطوح هوشیاری، انسان ،حافظه دارد

تصور وتجسم: توانایی خلق،نگهداری یا توجه به تصاویر ذهنی

الهامات و حس ششم:آنچه در فلب خود احساس میکنیم

نیروی جسمی:توانایی های فیزیکی مثل کارهایی که با دست و پا می توان انجام داد

سوال پرسیدن:هر سوالی که از درونمان می پرسیم.بعد از مدت کوتاهی جواب کامل یا قسمتی از ابتدای مسیر جواب به ما می رسد چون توجه ما به آن سوال جلب می شود به جوابش هم دقت میکنیم

تمرکز

عشق و احساس ولذت بردن : وقتی کاری را که دوست داریم انجام میدهیم بازدهی بیشتری داریم

  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.