من کیستم؟ خودشناسی چیست؟

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • اتیتیود حس و حال درونی شده شخص که  منجر به رفتارهای خاصی در بیرون می شود میگویند

   مثلا معصومیت یک اتیتیود است .یعنی اینکه هر چیز خودش است و قضاوتی ندارم و صادق هستم و صمیمی هستم و این ویژگیها در بیرونم بصورت معصمیت ظاهر شده است

  • انسان ذاتا و از بدو تولد موهبتها و قدرتهایی دارند

   برخی از معروفترین آنها  عبارتند از:

   دیدگاه ونگرش:دیدگاه وباور خود را نسبت به کسی عوض میکنید رفتار آن شخص با شما هم عوض می شود.با دیدن مزایا و نعمتهای پتانسیل در هر اتفاق،اتفاق به اتفاق خوب تبدیل میشود

   علت یابی و دلیل :  تفاوت افکار خارج از کنترل و فعالیت فکری  با تفکر خردمندانه، درعلت یابی یا یافتن ریشه های علتی است.وقتی دلیل چیزی را بدانیم میتوانیم آنرا بهتر باور کنیم.

   اراده و خواستن:مثلا توانایی برگزیدن اینکه به چه چیز توجه کنیم.ایمان نیرویی است که هر کس برای حرکت از جا بلند میکند

   توکل:سپردن کارها به خداو بعد معنوی

   حافظه:در تمام سطوح هوشیاری، انسان ،حافظه دارد

   تصور وتجسم: توانایی خلق،نگهداری یا توجه به تصاویر ذهنی

   الهامات و حس ششم:آنچه در فلب خود احساس میکنیم

   نیروی جسمی:توانایی های فیزیکی مثل کارهایی که با دست و پا می توان انجام داد

   سوال پرسیدن:هر سوالی که از درونمان می پرسیم.بعد از مدت کوتاهی جواب کامل یا قسمتی از ابتدای مسیر جواب به ما می رسد چون توجه ما به آن سوال جلب می شود به جوابش هم دقت میکنیم

   تمرکز

   عشق و احساس ولذت بردن : وقتی کاری را که دوست داریم انجام میدهیم بازدهی بیشتری داریم

  • آیا من تو او همه یکی هستیم و ذهن باعث توهم این اختلافها و جداییها شده؟


           آبا من جسم، ذهن و احساسات نیستم .حتی روح هم نیستم بلکه ناظر برآنها هستم؟ خودشناسی در هریک از سطوح هشیاری چگونه انجام می شود؟ چقدر یه درون خود نگاه میکنیم تا دیگران؟ دیگران چه صفاتی از شخصیتم را می بینند که در ضمیر ناخودآگاهم قرار دارد و خود کمتر به آن آگاهم؟
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
 • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.