چه چیز حقیقت وچه فریب است

  • این انجمن خالی است.

          

هر چیز که  پیغام کمبود، شانس،منطق مبهم یا پیچیده داشته باشد فریب است

  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.