قدرت تسلیم

  • این انجمن خالی است.

           در وا دادن به خدا قدرت عجیبی نهفته است وقتی میگوییم من هیچ نمیدانم خودت راه و مسیرم را به عهده بگیر و مرا به خواسته ام هدایت کن این تسلیم میتواند در مورد یک خواسته باشد و میتواند در کل اتفاقاتی باشد که در روز اتفاق می افتد و ما در مورد برخورد با آن اتفاثات هم تسلیم باشیم و سرخود واکنش نشان ندهیم
  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.