مشکل اصلی یا پاشنه آشیل

  • این انجمن خالی است.

          

در هر مقطع از زندگی،ممکن است مانعی ای اصلی بر سر راه موفقیت ما باشد که آنرا نبینیم و یافتنش باعث شود تحول بزرگی داشته باشیم.به این مشکلات که معمولا در باورها یا احساسات سرکوب شده پنهان شده اند پاشنه آشیل میگوییم.

  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.