صداقت با خود

  • این انجمن خالی است.

          
  • نگاه به شرایط حال خودم و پرسیدن اینکه آیا دارم با کارهایی که میکنم  دارم خودم روگول میزنم که سعی خود را کرده ام که آن بهایی را که از دید من سنگین می آید را نپردازم و آن کاری را که از نظر احساسی برایم سخت است را نکنم و از حوزه رفاه خود خارج نشوم ؟یا واقعا حاضرم برای تغییر شرایط هر بهایی را بپردازم
  • نگاه به شرح حالی که از تاریخچه و گذشته ام می دهم و قبول اینکه در هر اتفاق یا شکست خودم فرکانس اش را فرستادم و آن شخص فقط وسیله ای برای اجرای فرکانس خودم بوده است و خودم اختیار را از خرد خود و زندگی گرفته و به او داده ام.
  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.