عصبانیت

  • این انجمن خالی است.

           .عصبانیت ، از چیزی یا کسی بیرون خود است .پس پشت آن ، این باور پنهان یا آشکار وجود دارد که کسی بجز من، در نتایج زندگی من یا اتفاقات مهم تاثیر دارد. پس برای رفع مشکل عصبانیت، باید روی این کار کرد که تنهاعامل شکل دهنده اتفاقات در زندگی من ،خودم و درونم وفرکانسی که میفرستم وباورها و افکاری که دارم و تصمیماتی که میگیرم و اعمالی که انجام می دهم است
  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.