قانون جذب و فرکانس


          

با فکر کردن به داشتن خواسته مان شرایط و اتفاقاتی از همان جنس را در واقعیتمان ظاهر میکند وفکردن به نداشتن خواسته مان هم شرایطی از جنس نبود خواسته را.

معیار اینکه آیا به داشتن خواسته فکر میکنیم یا به نبود آن احساسات ما هستند.یعنی اگر موقع فکرکردن حسخوب داریم مثل  حس ذوق،شادی، حس مالکیت حس امید

و لذت داریم به داشتن آن فکر میکنیم و اگر حسی نداریم یا حس بدی داریم به نبود آن.

پس ما حسی را که نسبت به چیزها داریم را جذب و در زندگی بیشت میکنیم مثلا اگر خرج کردن پول حس خوبی میدهد این حس خوب بازهم بیشتر تکرار خواهدشد.

حس خوب نسبی است .برای شخصی ممکن است حس بد عادی شده باشد و حس عادی اش بد باشد.

Viewing 3 topics - 1 through 3 (of 3 total)
Viewing 3 topics - 1 through 3 (of 3 total)
  • You must be logged in to create new topics.