قوانین جهان

  • Forum
  • Topics
  • فرایند خلق تکوینی است گرچه جهت ممکن است در یک روز انجام شود ولی برایش پروسه ای طی و تکمیل  شده تا به نقطه خلق برسد

   قانون مزرعه زیر مجموعه آن است و میگوید برای برداشت نتیجه ،باید ابتدا بذری کاشته شود و از آن بذر مدتها مراقبت شود تا به بار بنشیند

   قانون مدارها زیر مجموعه این قانون میگوید هر کس بنا به باورهایی که دارد در واقعیات منحصربفرد خود زندگی میکند و افراد با باورهای مشابه واقعیتهای مشابهی را تجربه میکنند که یک مدار را تشکیل میدهد برای ارتقاء سطح زندگی به مدارهای بالاتر باید باورهای خود را بهتر کرد

  • با فکر کردن به داشتن خواسته مان شرایط و اتفاقاتی از همان جنس را در واقعیتمان ظاهر میکند وفکردن به نداشتن خواسته مان هم شرایطی از جنس نبود خواسته را.

   معیار اینکه آیا به داشتن خواسته فکر میکنیم یا به نبود آن احساسات ما هستند.یعنی اگر موقع فکرکردن حسخوب داریم مثل  حس ذوق،شادی، حس مالکیت حس امید

   و لذت داریم به داشتن آن فکر میکنیم و اگر حسی نداریم یا حس بدی داریم به نبود آن.

   پس ما حسی را که نسبت به چیزها داریم را جذب و در زندگی بیشت میکنیم مثلا اگر خرج کردن پول حس خوبی میدهد این حس خوب بازهم بیشتر تکرار خواهدشد.

   حس خوب نسبی است .برای شخصی ممکن است حس بد عادی شده باشد و حس عادی اش بد باشد.

  • یعنی ابتدا جا را برای خواسته مان باز کنیم تا برسد.یعنی راه حل های دست پا شکسته ای را که هم اینک  بجای جواب مساله مان یا هدفمان استفاده می کنیم را کناربگذاریم.

  • یعنی هر پدیده ،اتفاق یا مشکلی به دلیلی منطقی اتفاق می افتد  فارغ از اینکه ما علتش را بدانیم یا ندانیم و چیزی خودبخود اتفاق نمی افتد
  • قانون هولوگرامیک جهان یعنی هر ذره بینهایت جهان تو در تو در دل خود دارد و در دل بینهایت جهان تو در توی بزرگتر است و جالب اینجاست که جزء ، نمونه کوچک شده از تمام کل است