باور فراوانی

  • این انجمن خالی است.

           در هر موضوعی می توانیم انتخاب کنیم که به فراوانی آن چیز یا نکات مثبت و زیبایبش توجه کنیم و حس خوب را در آن جستجو کنیم یا اینکه به نبود یا کمبود و کاستی توجه کنیم و دنبال انتقاد باشیم این دست خودمان است و باور فراوانی ما با این انتخاب ساخته می شود
  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.