محصولات

The original version published at 1938

کتاب میلیونر آنی-یک حکایت از خرد و ثروت اثر مارک فیشر این محصول، خلاصه ترجمه درست این کتاب می باشد. بکارگیری اصول اولیه این کتاب تاثیر مثبت شگرفی در وضع…

این محصول، ترجمه درست چکیده کتاب علم ثروتمند شدن به فارسی  است .مطالعه کتاب و عمل به آن، دقیقا تاثیرات مدکور در کتاب را برایم داشت ولی تکرار و تفکر…