درباره بازا

هر لحظه که حال بد شد باید آنرا همانجا تشخیص دهیم و همانجا آگاهانه آنرا خوب کنیم.حتی اگر تمام لحظات بد است مثلا در مورد مشکل و درد جسمانی، بطور مداوم و آگاهانه حال خود را خوب کنیم.با هر بار بازگشتن به حال خوب و طبیعی،کمی از مشکل ما حل می شود تا بتدریج کلا به حالت طبیعی و شادی درونی برگردیم.هدف از سایت بازا همین بازگشت به خود است.

مثلا کسی که زود واکنش نشان می دهد یا کسی که قضاوت می کند یا کسی که هر چیزی او را ناراحت میکند یا کسی که یک ترامای روحی حتی از قبل تولد دارد، میتواند با این روش خود را خوب کند